Arendus-, loome- ja teadustegevus

Teadustegevus

Minu bakalaureusetöö
Matemaatika õpetamine sõimes läbi mänguliste tegevuste lõimitult valdkonnaga Mina ja keskkond
(juhendaja Airi Niilo). Selle töö põhjal saigi antud välja raamat, millest räägin lähemalt allpool.

Minu magistritöö 
Leitav siit: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48241/heily_leola.pdf?sequence=1. Lühikokkuvõtte olen kirja pannud ka siia: http://6petajaheily.blogspot.com.ee/2017/04/laste-kohanemine-lasteaiaga.html

Organisatsiooni siseselt
Kuulun mitmetesse toimkondadesse, näiteks õppekava toimkond, arenduskava toimkond ning loodus- ja keskkonnahariduse toimkond. Kõige vähem aktiivselt toimus arenduskava toimkonna töö, kus mõned korrad kohtusime ja arutasime teemasid, igaüks tegi ka kirjaliku kokkuvõtte direktorile oma nägemusest. Õppekava toimkond ei ole oma tööd lõpetanud. Seal sain anda ka oma panuse, sest just minu juhtimisel panime oma alagrupis kokku nägemuse kuni 3-aastaste laste eeldatavate arengu tulemuste kohta.

Kõige toimekamalt tegutseb sellel õppeaastal tegevust alustanud looduse- ja keskkonnahariduse töögrupp. Olen selle grupi juht, kes tööd suunab, aga otsused võtame ikka vastu ühiselt. Selle õppeaasta prioriteediks võtsime oma lasteaia õueala. Väga oluliseks peame just õueala ohutuse suurendamist, et lastel oleks turvaline mängida ning õueala mitmekesistamist, et see poleks lihtsalt koht, kus lapsed joosta saavad, vaid see oleks ka aktiivselt kasutatav õpikeskkond. Töö käib!

Organisatsiooni väliselt
 Väljaspool oma organisatsiooni olen olnud vähe aktiivne, kuid kindlasti on minu eesmärgiks hakata rohkem kaasa rääkima nii lasteaednikke puudutavadel teemadel kui tegeleda ka aktiivsemalt oma teadmiste jagamisega. Olen Eesti Lasteadnike Liidu liige, hetkel veel pigem vaikiv ja omaette kaasamõtlev, kuid pikem eesmärk on kindlasti anda ka oma panus.
Oma teadmiste jagamiseks olen juba eelkokkulepped teinud Puka noortekeskuse juhatajaga, kes on huvitatud, et ma noortele põnevaid meisterdamisvõtteid õpetaksin, aga teiselt poolt ka kohalikele lastevanematele lapsest lähtumise põhimõtetest räägiksin. Ootan põnevusega!

Siiski on üks äärmiselt põnev õpetajate võrgustik, kuhu ma kuulun - Tartu Reggio Klubi. See on koht, kust saab inspiratsiooni ja julgust mõelda raamidest välja ja mitte klammerduda vanasse. Mulle on väga sümpaatsed Reggio Emilia pedagoogilised põhimõtted, samas ma ei saa öelda, et me oleme 100% reggio-rühm, me oleme 100-keele-metoodikast inspireeritud rühm, me julgeme katsetada ja olla loovad, just see on see, mida ma olen sellest klubist saanud.
Lisaks olen ka natuke saanud vastu anda, kui tutvustasin oma magistritööd ja rääkisin laste kohanemisest lasteiaga. Lühikokkuvõte minu magistritööst on leitav lasteaed.net lehel: http://www.lasteaed.net/2015/08/19/mis-aitab-kaasa-lapse-edukale-lasteaiaga-kohanemisele/ ja samuti siit blogist: http://6petajaheily.blogspot.com.ee/2017/04/laste-kohanemine-lasteaiaga.html
Välja antud juhendmaterjal:
"Mängime matemaatikat. Matemaatikategevusi 2-3-aastastele", kirjastus Atlex, 2016.

Selle raamatuga soovin ma eelkõige näidata, et ükskõik, mis teemat me käsitleme või millest räägime, kõigel on seos matemaatikaga. See tuleb vaid üles leida ja enda jaoks lahti mõtestada. Kõik raamatus kirjeldatud tegevused on lihtsad ja kaasahaaravad, laste peal läbi proovitud, lõimivad matemaatikat peamiselt valdkonnaga „Mina ja keskkond“ ning sisaldavad valikuvõimalusi tegevuste mitmekesistamiseks. Loodan, et raamat inspireerib ja innustab teid edasi mõtlema ja matemaatika õppimisele loovalt lähenema.

 Maire Tuul, TLÜ õppejõud, raamatu retsensent: "„Mängime matemaatikat“ on väärtuslik lugemismaterjal kõigile, kes kasvatavad või õpetavad 2–3aastaseid lapsi. Materjal sobib kasutamiseks nii lasteaiaõpetajatele kui ka lapsevanematele, kes soovivad, et lapsed omandaksid matemaatika põhitõed märkamatult läbi põnevate tegevuste. Raamatus on esitatud nii matemaatika õpetamise ja õppimise teoreetilised alused kui ka erinevate õppetegevuste näidiskavad lihtsalt, selgelt ja hästi struktureeritult. Praktilised näited toetavad kõikide vastava vanuserühma eeldatavate tulemuste saavutamist matemaatika valdkonnas."

Oma avalikus blogis kirjutan selle raamatu sünnist nii: http://6petajaheily.blogspot.com.ee/2017/04/minu-esimene-raamat-mangime-matemaatikat.html
Ühe lapsevanema kommentaar:  https://estonianwithabackpack.com/2016/12/12/mulle-ei-meeldi-matemaatika-aga/

Erinevad loodud mängud:


No comments:

Post a Comment